علی عباس ظفر سلمان خان را «سلطان» هند کرد!

tamashagram telegram
<