لیام نیسن در یک فیلم کره‌ای / شباهت ژنرال آمریکایی با قهرمان «فهرست شیندلر»