حضور فیلم «سرمه» در بخش رقابتی جشنواره «کرت» یونان