اظهار نظر قهرمان تکواندو از بازیگری در «قهرمانان کوچک»