سیلی خوردن امیر نوری از آقای سوپراستار در «ناردون»