حامد ثابت موسیقی «مرداد» را می سازد/ تصمیم گیری برای اکران